Dofinansowanie

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

MILADESIGN Tomasz Paszko z siedzibą w Białymstoku, 15-297, ul. Żelazna 9/77 uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POIR.03.03.03-20-0001/16 pn. „Wzrost konkurencyjności oraz promocja firmy MILADESIGN poprzez udział w programie promocji branży meblarskiej” objęty umową o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-20-0001/16-00 z dnia 30.03.2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz promocja firmy na rynkach zagranicznych poprzez udział w targach i misjach gospodarczych branży meblarskiej.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

– promocja marki MILADESIGN na rynkach zagranicznych,

– pozyskanie nowych zagranicznych Klientów,

– zwiększenie sprzedaży eksportowej,

– rozwój działalności produkcyjnej.

Wartość projektu: 998 883,00 zł

Dofinansowanie: 609 225,00 zł