Dofinansowanie

GRANT3/12 w ramach projektu „Granty na badania”

MILADESIGN Tomasz Paszko z siedzibą w Choroszcz, 16-070, Porosły-Kolonia 9A uzyskała grant z Funduszy Europejskich objęty umową o powierzenie grantu nr GRANT3/12 w ramach projektu „Granty na badania”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, Typ: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – bon na badania (projekt grantowy).

Przedmiotem projektu jest zlecenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystywanej do produkcji stelaży do biurek i stołów.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:
– opracowanie nowego procesu technologicznego do produkcji wyrobów,
– opracowanie nowych produktów,
– poprawa właściwości użytkowych oraz podwyższenie jakości zarówno nowych jak i istniejących wyrobów.

#FunduszeUE     #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu wynosi: 85 420,00 PLN
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi: 58 650,00 PLN

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

MILADESIGN Tomasz Paszko z siedzibą w Białymstoku, 15-297, ul. Żelazna 9/77 uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POIR.03.03.03-20-0001/16 pn. „Wzrost konkurencyjności oraz promocja firmy MILADESIGN poprzez udział w programie promocji branży meblarskiej” objęty umową o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-20-0001/16-00 z dnia 30.03.2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz promocja firmy na rynkach zagranicznych poprzez udział w targach i misjach gospodarczych branży meblarskiej.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:
– promocja marki MILADESIGN na rynkach zagranicznych,
– pozyskanie nowych zagranicznych Klientów,
– zwiększenie sprzedaży eksportowej,
– rozwój działalności produkcyjnej.

Wartość projektu: 998 883,00 zł
Dofinansowanie: 609 225,00 zł

Projekt został zakończony w 2020 roku.
Osiągnęliśmy następujące wskaźniki rezultatu:
– liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji – 100%,
– przychody ze sprzedaży produktów na eksport – 130%,
– przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu – 148%.